Šta predstavlja i zašto je bitno osiguranje od autoodgovornosti u saobraćaju?

Usluge osiguravajućih društava obuhvataju različite kategorije koje su koncipirane na način da obezbede potreban nivo zaštite u različitim sferama života, zdravlja i poslovanja. Posebna oblast obuhvata bavljenje pravilima u saobraćaju i pružanjem pokrića rizika koji mogu izazvati raznolike saobraćajne nezgode, nepoštovanje propisa i iznenadne okolnosti. Jedna od vrsta ovakvih usluga jeste osiguranje od autoodgovornosti.

Često deluje da su kasko i osiguranje od autoodgovornosti vrlo slični tipovi usluga profesionalnih kompanija, što donekle i jeste tačno, ali postoje i jasne razlike. Naime, osiguranje od autoodgovornosti mora se ugovoriti u skladu sa zakonom, dok je kasko dobrovoljno. Takođe, autoodgovornost štiti druge učesnike u saobraćaju i treća lica, dok kasko nadoknađuje štetu na sopstvenom vozilu, bez obzira na to ko je kriv za nezgodu.

Šta je osiguranje od autoodgovornosti i zašto je važno za bezbednost?

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja vrstu usluga koja obuhvata bavljenje bezbednošću i sigurnošću u saobraćaju, odnosno umanjenje rizika i posledica u slučaju saobraćajnog udesa. Naime, osiguranje od autoodgovornosti štiti druge učesnike u slučaju nezgode, jer je izuzetno važno ko je kriv i izazivač udesa, a šteta na sopstvenom vozilu u slučaju krivice se ne pokriva. Istovremeno, dobija se podrška u slučaju dolaska do iznenadnih okolnosti, nezgode i štete, jer sigurno je da nijedno lice nije sa namerom izazivač nezgode, već se radi o nesrećnom spletu okolnosti i prekršaju u saobraćaju.

U tom smislu, autoodgovornost mora se ugovoriti sa kompanijom za svaki tip motornog vozila neposredno pre registracije, kao i prilikom promene vlasništva, na način da štiti druge od sopstvenog uticaja i upravljanja prevoznim sredstvom. Takođe, da bi osiguranje od autoodgovornosti imalo pravno dejstvo obaveza nije važno da li je u trenutku izazivanja nezgode vlasnik upravljao vozilom, ili neko drugo lice. Iz osiguravajuće sume i na osnovu dobijene polise za sopstveno vozilo, vrši se nadoknada nastalih troškova prilikom nezgode drugim učesnicima i svim oštećenim licima.

 

Značaj koji ima osiguranje od autoodgovornosti bitan je za efikasno pokriće štete

Da bi se realizovala prava i obaveze koje daje osiguranje od autoodgovornosti važno je prvenstveno da je blagovremeno obezbeđena polisa, kao i da je formiran zapisnik o saobraćajnoj nezgodi. U današnjem vremenu učestalog upravljanja automobilom, putovanjima i kretanjem u saobraćajnim gužvama važno je obezbediti polisu za osiguranje od autoodgovornosti i na taj način zaštititi druge učesnike u saobraćaju.

U kombinaciji sa uslugom kasko osiguranje dobija se kompletna pokrivenost za sve troškove, jer ova vrsta usluga ne prepoznaje pravilo krivice i nadoknađuje štetu na sopstvenom vozilu, što nije slučaj sa autoodgovornošću. Zbog toga, osiguranje od autoodgovornosti važno je za sve druge koji se kreću na putevima, dok vozilo vlasnika može izazvati neku nezgodu. Takođe, efikasna i brza procedura pokrića troškova pruža sigurnost oštećenima da će im vozila biti ponovo u voznom stanju za kratko vreme.

Osiguranje od autoodgovornosti veoma je značajno za zaštitu učesnika u saobraćaju od mogućih rizika i posledica u kojima je izazivač sopstveno vozilo na koje glasi polisa. Na taj način dobija se sigurnost da će svaka šteta biti nadoknađena od strane osiguravajuće kompanije, bez čekanja, stresa i opterećenja.